Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спец. 090603, 8 - страница 2

^ 1. Порядок роботи над дипломним проектом (магістерською роботою)

Першим етапом виконання дипломного проекту (магістерської роботи) є вибір теми і одержання на кафедрі завдання для виконання дипломного проекту (магістерської роботи).

^ 1.1 Вибір теми дипломного проекту (магістерської роботи) та її затвердження

Тему майбутнього дипломного проекту (магістерської роботи) формулює призначений кафедрою керівник дипломного проектування до початку переддипломної практики. Протягом першого тижня практики він повідомляє назву теми студенту. Тема повинна відповідати профілю спеціальності, бути актуальною і мати практичне застосування.

Попереднє завдання на дипломний проект складає керівник від кафедри у двох примірниках, один з яких видається дипломнику, а другий зберігається на кафедрі. Завдання обов’язково підписується керівником і студентом. Зразок завдання наведено в додатку А.

У процесі переддипломної практики студент збирає необхідні матеріали за заданою темою і разом з керівником практики від кафедри остаточно уточнює тему дипломного проекту. Назва теми повинна бути короткою і відбивати особистий внесок дипломника у вирішення поставлених завдань.

Протягом перших двох тижнів переддипломної практики керівник дипломного проекту від кафедри представляє студенту дані про консультантів із загальної і спеціальних частин дипломного проекту.

Найменування теми, керівник від кафедри й консультанти із спеціальних частин дипломного проекту затверджуються на засіданні профілюючої кафедри, на підставі рішення якої видається наказ по академії.

Після підписання наказу ректором академії заміна теми дипломного проекту, керівника й консультантів не допускається.

На кафедрі студент одержує бланк технічного завдання на дипломне проектування, який заповнює керівник за установленою формою на протязі першого тижня з дня видачі завдання. Завдання на дипломне проектування повинне містити наступні пункти:

Форма бланку технічного завдання для спеціаліста наведена в додатку Г, а для магістра – в додатку Д.

При складанні завдання на дипломне проектування керівник повинен враховувати індивідуальні інтереси студента, його здібності. Завдання підписують керівник, дипломник і затверджує завідувач кафедрою.

Наступним етапом проектування є складання календарного плану-графіка розробки й оформлення дипломного проекту (магістерської роботи), що складається спільно керівником і дипломником у двох примірниках. Один примірник даного плану-графіка залишається у студента, а другий – у керівника від кафедри. Підписаний студентом і затверджений керівником план служить документом для контролю й координації робіт над дипломним проектом (магістерською роботою). Форма календарного плану передбачає обов’язкову вказівку найменування етапів робіт, термінів їхнього виконання та оцінок керівника про виконання завдання. Після складання і затвердження плану дипломник приступає до роботи над дипломним проектом (магістерською роботою).

Роботу над дипломним проектом рекомендується починати з аналізу літератури за заданою темою, що дозволить скласти стислу анотацію основних розділів і перелік графічного матеріалу. Питання, що виникають на даному етапі роботи, доцільно обговорити з керівником. Це дозволить оцінити повноту зібраного матеріалу, визначити найбільш складні питання, вирішенню яких слід приділити особливу увагу, визначити логічну послідовність і порядок розподілу матеріалу за розділами проекту (роботи), виявити розділи, над якими можна працювати паралельно, й у цілому дасть можливість правильно розподілити свої зусилля.

Рекомендована тривалість даного етапу роботи складає два-три тижні. Результати цієї роботи доцільно оформляти у вигляді попереднього плану дипломного проекту з короткою анотацією основних розділів пояснювальної записки й ескізами графічного матеріалу.

У процесі роботи над дипломним проектом (магістерською роботою) студент самостійно вивчає науково-технічну й нормативну літературу, проводить необхідні математичні розрахунки, виконує їхню перевірку на ЕОМ, компонує матеріали за розділами проекту. Питання, що виникають у процесі роботи над дипломним проектом (роботою), студент обговорює на консультаціях з відповідними консультантами за напрямками. Контроль за ходом виконання проекту (роботи) покладається на керівника проекту від кафедри, який зобов’язаний під час кожної консультації робити оцінки в плані-графіку й одночасно проставляти в календарному плані кафедри відсоток виконання проекту. Студент (магістрант) зобов’язаний відвідувати консультації в міру необхідності, але не рідше одного разу на два тижні. Даний етап роботи над проектом рекомендується завершити за чотири-п'ять тижнів. Результатом цієї роботи є чорнова редакція дипломного проекту (магістерської роботи).

Після завершення оформлення пояснювальної записки і графічного матеріалу дипломник переплітає пояснювальну записку й підписує титульний аркуш, зразок якого наведено в додатках Б і В, й аркуші графічної частини в керівника проекту, консультантів, відповідального за нормоконтроль і завідувача кафедри. Після цього студент готує доповідь свого виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Текст доповіді подається керівникові, який у разі потреби його коригує.

Профілююча кафедра складає графік попереднього захисту і встановлює дату її проведення з огляду на побажання студента й рекомендації його керівника.

Мета попереднього захисту – оцінити представлений проект на відповідності його пропонованим вимогам і визначити ступінь готовності студента до захисту.

На попередній захист дипломник подає пояснювальну записку, графічний матеріал і доповідь або тези доповіді.

Комісія, призначена розпорядженням завідувача профілюючої кафедри, після ознайомлення з представленими матеріалами, встановлює дату захисту і видає направлення на резензування. При виборі рецензента комісія може врахувати побажання студента, керівника й консультантів. Бажано, щоб рецензент працював в іншій організації.

Після проведення попереднього захисту дипломник усуває відзначені недоліки. Пояснювальну записку, графічний матеріал, направлення на резензування і типовий бланк рецензії, затвердженої в академії (додатки Є і Ж), передають рецензенту, який особисто заповнює його “від руки” (не друкарським способом).

Завданням рецензента є детальне ознайомлення з представленими матеріалами й оцінка роботи в цілому. Усі питання, які виникають за представленими матеріалами, рецензент має право з’ясовувати з дипломником чи його керівником. Рецензент визначає відповідність поданого матеріалу виданому завданню, актуальність роботи, ступінь виконання кожного розділу проекту, оцінює оформлення пояснювальної записки і графічного матеріалу, відзначає його позитивні й негативні сторони. У підсумку рецензент оцінює проект і робить висновок про доцільність присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації. Резензування, як правило, займає від двох до чотирьох днів. У рецензії обов’язково повинно бути вказане місце роботи, посада і П.І.Б. рецензента. Якщо рецензент не є співробітником академії, то його підпис має бути завірений печаткою організації, в якій він працює. Рецензія передається на кафедру не пізніше терміну, зазначеного в направленні.

^ 1.2 Науковий керівник і його обов’язки

З метою надання випускнику теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання випускної роботи призначається науковий керівник, який затверджується наказом ректора академії. Крім того призначаються консультанти із спеціального питання, охорони праці та економіки.

До керівництва дипломним проектуванням і в якості консультантів залучають викладачів кафедри і працівників академії, а також провідних фахівців підприємств, фірм і акціонерних компаній енергетичного профілю, які узгоджуються з випускаючою кафедрою.

До обов’язків керівника належить також робота з підготовки завдання на дипломне проектування (магістерську роботу) і складання календарного графіка роботи студента.

Тема проекту затверджується наказом по академії і видається дипломнику разом із завданням на переддипломну практику.

Після затвердження теми проекту керівник проводить першу консультацію, на якій разом з дипломником обговорює окремі положення, план випускної роботи, розробляє і видає дипломнику графік поетапного виконання проекту.

Крім того, керівник проекту рекомендує основну літературу, довідкові й статистичні матеріали та інші джерела за темою; проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює зміст виконаної роботи як частинами, так і в цілому; дає згоду на подання роботи на захист. Отже, керівник надає наукову і методологічну допомогу, систематично контролює виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає рекомендації стосовно доцільності прийняття того чи іншого рішення, робить висновок про готовність роботи й пише відгук. По закінченню роботи студент повинен одержати підписану й завірену печаткою рецензію спеціаліста.

Матеріали дипломного проекту студент представляє керівнику і консультантам для вивчення і перевірки їхнього змісту, форми подання та відповідності їх представленим вимогам. На черговій консультації керівник від кафедри і консультанти разом із дипломником розглядають зауваження з дипломного проектування і пропозиції щодо їхнього усунення. Після усунення зауважень дипломник готує чистовий варіант пояснювальної записки й оформляє графічний матеріал.

Титульний аркуш пояснювальної записки й креслення підписує керівник проекту, дипломник, всі консультанти, завідувач профілюючої кафедри, на кресленнях обов’язково має бути підпис відповідального за нормоконтроль.

Студент-дипломник періодично інформує наукового керівника про хід підготовки роботи і консультується з питань, які він не може самостійно вирішити.

Слід мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломного проекту (магістерської роботи), студент не повинен розраховувати на те, що керівник виправить наявні у проекті теоретичні, методологічні, стилістичні та інші помилки.

На різних стадіях підготовки і дипломного проектування завдання наукового керівника змінюються. На першому етапі підготовки теми дипломного проекту (магістерської роботи) науковий керівник розглядає і коригує план роботи, дає рекомендації щодо списку літератури.

У ході виконання роботи науковий керівник є опонентом, вказуючи випускникові на недоліки аргументації, композиції, стилю тощо і рекомендує, як їх краще усунути.

До рекомендацій і зауважень наукового керівника випускник повинен ставитися критично. Він може враховувати їх чи відхиляти за власним розсудом, тому що теоретично і методологічно правильна розробка і висвітлення теми, а також якість змісту й оформлення роботи цілком і повністю лежать на відповідальності випускника.

Закінчений дипломний проект (магістерська робота), підписаний студентом, подається керівникові, який підписує його не пізніше, ніж за термін, зазначений у завданні на дипломний проект.

По завершенні роботи над дипломним проектом (магістерською роботою) керівник від кафедри зобов’язаний підготувати відгук про роботу дипломника, в якому необхідно відобразити:

Наприкінці відгуку керівник оцінює роботу в цілому і рекомендує присвоїти автору проекту відповідну кваліфікацію.

Попередній захист роботи здійснює завідувач кафедри або призначений ним викладач. До попереднього захисту робота обов’язково має бути переплетена, на титульному аркуші повинні бути підписи виконавця, керівника, консультантів, відповідального за нормоконтроль та завідувача кафедри. Документи (відзив керівника, рецензія) повинні бути вкладені в конверти (або файли), які слід наклеїти на внутрішню сторону твердої обкладинки. Після підписання роботи завідувачем кафедри робота, графічний матеріал і всі документи залишаються у студента до захисту.


9493326436891709.html
9493404371824500.html
9493475783134168.html
9493545176525288.html
9493699167375665.html